Home Up Feedback Contents Search

   تار نمای دل باخته ایران

 

 

 

 

 

   

کورش! شاه ایران زمین

ويديو در باره کورش بزرگ

فرمان کوروش بزرگ

نوشته ای که به زبان بابلی نو ، روی استوانه گِلی در سالهای آخر قرن نوزدهم کشف شده و متضمّن فرمان کورش بزرگ هخامنشی هنگام تسخير شهر بابل است وکهن ترين سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاريخ ايران و ماية سرافرازی ايرانيان است و امروزه زينت بخش سر در سازمان ملل متحد ميباشد