Home Up Feedback Contents Search

   تار نمای دل باخته ایران

 

 

 

 

 

برگرفته از تارنمای احمد كسروي  


خوانندگان گرامی توجه داشته باشند که این کتابها از تارنمای احمد کسروی گرفته شده و به این دلیل اینجا گذاشته
 شده که مدتی است دیوانه گان دستار بر سرحاکم برایران تارنمای ایشان را فيلتر کرده اند به این امید که
 کتابهای این تارنما به دست مردم نرسد. این بیچارگان جوابی منطقی برای گفتار ایشان ندارند
اینان با جهل و خرافات مردم زنده اند واگرروزی تمام ایرانیان به واقعیات آشنا شوند، اینان ديگر برچه کسی حکومت کنند؟
 اگر این تارنما هم از طرف این تازيان دستار برسر از ایران غیر قابل دسترسی شد مهر ورزيده و ما را در جریان بگذارید
 ما تمام مطالب را به یک آدرس جدید منتقل میکنیم

 
کاوه آهنگر

سرنوشت ايران چه خواهد شد ؟

امروز چاره چيست ؟

برای خواندن این کتاب باید از Acrobat Reader  استفاده کنید؛

اگر آنرا در کامپیوتر خود ندارید از آدرس زیر بگیرید.

Acrobat Reader

دادگاه - 15 پندارها - 1
گفت و شنيد/ گفتارهايي از ويژه نامه پرچم  - 16 چرا از عدليه بيرون آمدم - 2
 فرهنگ است يا نيرنگ - 17 دهسال در عدليه - 3
دولت به ما پاسخ دهد - 18 ورجاوند بنياد - 4
گفت و شنيد / گفتگويي با سه تن از بازاريان - 19 زندگاني من - 5

سرنوشت ايران چه خواهد شد

- 20 شيعيگري يا بخوانند و داوري كنند - 6

پيام به دانشمندان اروپا و امريکا

- 21 در پاسخ بدخواهان - 7

خواهران و دختران ما

- 22 پاكخويي / گفتارهايي از مهنامه پيمان - 8

کار و پيشه و پول

- 23 در پيرامون خرد - 9

حافظ چه می گويد

- 24 دين و جهان - 10

امروز چاره چيست

- 25 در پيرامون روان - 11
شیعه گری - 26 واژهنامه زبان پاك - 12
بهائيگري - 27 ما و همسايگانمان - 13
صوفی گری - 28 در پيرامون اسلام - 14


هموطن گرامی این کتابرا در کامپیوتر خود انبار کنید و روی CD یا Diskette  کپی کنید و به دوستان
و آشنایان خود بدهید. اینها حقایقی است که توسط روضه خوانان از ما پنهان شده.

 

خوانندگان گرامی توجه داشته باشند که این کتابها از تارنمای احمد کسروی گرفته شده و به این دلیل اینجا گذاشته
 شده که مدتی است دیوانه گان دستار بر سرحاکم برایران تارنمای ایشان را فيلتر کرده اند به این امید که
 کتابهای این تارنما به دست مردم نرسد. این بیچارگان جوابی منطقی برای گفتار ایشان ندارند
اینان با جهل و خرافات مردم زنده اند واگرروزی تمام ایرانیان به واقعیات آشنا شوند، اینان ديگر برچه کسی حکومت کنند؟
 اگر این تارنما هم از طرف این تازيان دستار برسر از ایران غیر قابل دسترسی شد مهر ورزيده و ما را در جریان بگذارید
 ما تمام مطالب را به یک آدرس جدید منتقل میکنیم

 
کاوه آهنگر

سرنوشت ايران چه خواهد شد ؟

امروز چاره چيست ؟