Home Up Feedback Contents Search

   تار نمای دل باخته ایران

 

 

 

 

 

 مولوی ، مولانا جلال الدين محمد بلخي

About Mowlana in english version

 

1

a

زندگی نامه شنيداری مولانا ، بروايت عليرضا ميبدی

 

b

2

a

"

  b

3

a "   b

4

a "   b

5

a "   b

6

a "   b

سروده ای در باره کعبه و حج

مرده بُدم زنده شدم ، گريه بُدم خنده شدم

چنان مستم ، چنان مستم من امروز       که از چنبر برون جستم من امروز

جان جهان ! دوش کجا بوده ای       نی غلطم،  در دل ما بوده ای

حليت رها کن عاشقا ، ديوانه شو ديوانه شو      وندر دل آتش درآ ، پروانه  شو پروانه شو