Home Up Feedback Contents Search

   تار نمای دل باخته ایران

 

 

 

 

 

طوطی و بازرگان، تکرار می شود از : نیک جعفرزاده

پا فشاری آمريکا برای حمله نظامی به تأسيسات اتمی و نفتی ايران

آذربايجان، فرقه دموكرات و پيشه وري

دور باطل اصلاح طلبی: از شاهين فاطمی

مقاله ای در اين باره از دکتر محمد عاصمی

نام ایرانی سزاوار تست

سراینده : ناشناس

سید  تازی   به   ایران    پا    گذاشت     یادوار   شوم  خود  برجا      گذاشت

سید  از  بگذشته ها   در   جهل    بود     یاوه گوئی   در بیانش    سهل   بود

چون  فقاهت  را  به  چنگش قبضه کرد      از  بلاهت    پایه ها   در  لرزه کرد

او  کجا    و    نام     مردان     وطن     او   کجا     و     افتخارات     کهن

کوی   و  برزن های   ما  تازی  شدند     خاندان های    عرب   راضی   شدند

کوروش   و   داراست   در  چنگال  او     گور    مردان      وطن   پامال   او

ملت  ایران   به  خواری         اوفتاد     روز و شب در سکوت و زاری اوفتاد

دیگران  را  نام  مردان        زنده اند     یاد    و   نام     خادمان    پاینده اند

اسم اصغر اسم بیمارستان ماست     نام  اکبر    نام تیمارستان ماست

رستم  و  سهراب  ،  آن  روئین  تنان     پای    کی   بوسند   از   بیگانگان ؟

***